14/01/2024

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Klientów o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

 

 1. Administratorami danych osobowych Klientów jest firma MK DOLIWA CAR BIURO RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH, ul. Mogilska 16/7, 30-516 Kraków, NIP: 9452051696
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzać będziemy w celu:
  – wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń
  – rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez czas trwania terminów, a także przez 1 rok po ich upływie lub rozliczeniu reklamacji
  – ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, obrona przed roszczeniami do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego lub przedawnienia się roszczeń
  – archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane innym odbiorcom, np.
  – podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
  – bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  – podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie operacji płatniczych
  – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 4. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do wykonania umowy, rozpatrzenia i realizacji roszczeń z tytułu umowy.
 5. Klientowi przysługuje następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:
  – prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
  – prawo dostępu do danych osobowych,
  – prawo żądania sprostowania danych osobowych i/lub ich usunięcia/ograniczenia, 
  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną̨ sytuację – w przypadkach przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
  – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się̨ do odczytu maszynowego.
  – prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje pracownikom tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z pracownikiem lub na podstawie zgody pracownika
  Wszelkie zgłoszenia w tym temacie powinny nastąpić drogą mailową na adres: biuro@doliwa.pl
 6. W oparciu o dane osobowe podane przez Klientów Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań́, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się̨).

 

KONTAKT

WSPÓŁPRACA

OFERTA